นายแพทย์สมชาติ   สุทธิกาญจน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

การศึกษา     

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2526
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544

ประวัติการทำงาน

 • จิตแพทย์เด็กร.พ. ศรีธัญญา, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 • คณะทำงานโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในสถานศึกษา สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2544 - 2545

วิทยานิพนธ์

 • การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก CBCL และ SDQ  ในเด็กประถมศึกษา

งานปัจจุบัน

 • จิตแพทย์ part time โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น part time สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • คลินิกเด็กก้าวหน้าราชบุรี และสมุทรสงคราม

บทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ
  “เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน”
  “เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว”