นายแพทย์สมชาติ   สุทธิกาญจน์

การศึกษา       

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2526
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544

ประวัติการทำงาน

 • จิตแพทย์เด็กร.พ. ศรีธัญญา, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 • คณะ ทำงานโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในสถานศึกษา สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2544 - 2545 

งานปัจจุบัน

 • จิตแพทย์โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จิตแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์เยาวชน และครอบครัววิกฤติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม 
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ. จังหวัดสมุทรสาคร,โรงพยาบาลศุนย์ราชบุรี

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ
  “เหตุแห่งการกระทำผิด และติดสารเสพติดในเด็กและเยาวชน”
  “เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว”